west-gate

Opis projekta

Lokacija: Zaprešićka 2, 10298 Donja Bistra
Površina: 220.000 m2
Konstrukcija: Armirano-betonska montažna konstrukcija, prednapregnute PI ploče, spregnuta konstrukcija, čelične rešetke, monolitne armirano-betonske jezgre
Godina projektiranja: 2007.
Investitor: Shopping city Zagreb
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije, kontrola izvedbenog projekta, stručni nadzor te savjetovanje za vrijeme građenja

Dodatne informacije

Građevina SHOPPING CENTER ZAGREB (EKZ Zagreb) nalazi se u općini Zaprešić. Investitor građevine je Trgovački Centar Zagreb d.o.o. , a autor idejnog rješenja ATP Achammer-Tritthart & Partner, A-1030 Wien.

Građevina je tipa „shopping mall-a“, funkcionalno podijeljena u dva dijela – trgovački centar i vanjska otvorena višekatna garaža. Građevina trgovačkog centra je nepravilnog tlocrtnog oblika i sastoji se od – podzemna etaža 7812 m2, prizemlje 62659 m2, I međukat 5380 m2, II međukat 5053 m2, 1 kat 60924 m2. Višekatna garaža ima površinu od 74138 m2. Predviđena ukupna bruto površina iznosi 221267m².

Građevina je organizirana u dva glavna kata u trgovačkom centru (prizemlje na koti 0,00 i prvi kat na koti +5,86), odnosno pet nivoa parkiranja u višekatnoj garaži, katne visine 3,25m.

U okviru tržnog centra se lokalno javljaju i dva međukata (prvi na koti +3,00 i drugi na koti +9,00) predviđena za tehniku i pješačke prolaze, kao i jedan podzemni kat, kojeg čine podzemni pješački tuneli, tunel za prilaz kamiona kao i prostorije za tehniku .

Trgovački centar je podijeljen na 12 dilatacionih cjelina (dilatacije A-L), a garaža na dvije dilatacione cjeline M i N odvojenih seizmičkim dilatacionim reškama od 5cm.

Glavna konstrukcija trgovačkog centra je dijelom montažna armirano betonska konstrukcija (prednapregnute TT-ploče raspona 16m, oslonjene na montažne gredne nosače raspona 8m), a dijelom (oblast mall-a) spregnuta konstrukcija (spregnuti čelični nosači s tlačnom pločom debljine 18cm).

Manji dijelovi ploča u zoni stubišta i vanjske fasade, kao i dio dilatacije A se izvodi na licu mjesta (monolitne ploče).
Stupovi su uglavnom montažni dok se manji broj (fasadni stupovi 25×25, stupovi u dijelu dilatacije A, itd.) izvode na licu mjesta.

Konstrukcija otvorene, višekatne garaže je također predviđena kao spregnuta konstrukcija – spregnuti čelični nosači s tlačnom pločom debljine 16cm. Pješačkim mostovima, na svakom katu, omogućena je horizontalna komunikacija s trgovačkim centrom.

Konstrukcije krova iznad mall-ova, krova sportske hale, kružnog, centralnog dijela mall-a, kao i konstrukcija krova garaže je čelična.

Temeljenje građevine izvedeno je na poboljšanom temeljnom tlu dinamičkom zamjenom temeljnog tla do dubine od oko 9,0m od postojeće površine terena. Pjeskovito-prašinasto-glinoviti materijal zamijenjen je šljunčanim materijalom koji će se dinamički zbijati.

Temeljenje građevina je na trakastim temeljima (ispod stupova), debljine 135cm, povezanim zajedničkom temeljnom pločom debljine 25 cm. Na dijelovima ispod stubišta kao i ispod zidova, koji služe kao potresna ukrućenja, debljina ploče je lokalno povećana na 85 cm – 200 cm.

Gornja kota ove temeljne ploče je na -0,15 m=129,65mnv, dok se nivo max. podzemnih voda nalazi na 127,00 mnv. Iz toga se da zaključiti da utjecaj podzemnih voda na građevinu (izuzimajući neke manje dijelove podzemne etaže) nije od bitnog utjecaja.