ferensica

Opis projekta

Lokacija: Križanje Heinzelove i Lovinčićeve ulice
Površina: 1.700 m2
Glavni projekt: Mistrija d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi i ploče
Godina projektiranja: 2009.
Investitor: HEP d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta, stručni te projektantski nadzor građenja

Dodatne informacije

Projektirana građevina se nalazi u Zagrebu, Ferenščica, na k.č.br. 3949/2, k.o. Peščenica. Građevina je izrazito nepravilnog oblika u horizontalnom i vertikalnom smislu. Građevina se sastoji od podruma, prizemlja i 3 kata. Svi katovi se ne pružaju po čitavom tlocrtu građevine.

Tlocrtni gabariti građevine su cca 30,6 x 20,6 m, dok maksimalna visina građevine iznosi cca 18,30 m od kote poda podruma. Brutto površina građevine iznosi cca 1700 m2.

Nosivi konstruktivni sistem i proračun konstrukcije

Proračun je proveden posebno za svaki element konstrukcije prema planu pozicija.
Zidovi koji dominatno prenose horizontalna opterećenja su posebno razmatrani u ravninskom modelu za svaki smjer posebno.

Seizmička analiza je provedena za slijedeće parameter prema normama HRN ENV 1998:

Lokacija (IX zona) ag/g = 0,30
Faktor važnosti građevine ϓI = 1,4
Faktor ponašanja q = 1,5
Kategorija tla B

Upotrebljeni materijali

Armatura betonskih elemenata je za šipke B500B (RA 500/550) i mreže – B500B i B500A, a beton je klase C25/30, razreda izloženosti XC1.

Podaci koji govore o složenosti građevine

  • Tlocrtno nepravilna konstrukcija
  • Visinski nepravilna konstrukcija
  • Veliki rasponi ploča do 875 cm
  • Visina ab zidova uz trafo-komore oko 11 m
  • Ploče sa velikim brojem otvora za energetske kablove
  • Velika opterećenja uvjetovana opremom
  • Visoka seizmička zona i visoka važnost građevine

Vertikalna konstrukcija

Vertikalnu konstrukciju građevine čine uzdužni i poprečni armirano-betonski zidovi debljine 20 i 25 cm. Zidovi oko trafo komora imaju kontinuitet po visini i preuzimaju horizontalna opterećenja, dok je sve ostalo izuzetno nepravilno i prilagođeno funkciji trafostanice. Visina zidova oko prostora trafo-komore je 11 m, dok je u rasklopnom postrojenju visina 630 cm. Podrumski dio je potpuno ukopan, sa zidovima prema tlu od armiranog-betona debljine 20 i 25 cm.

Horizontalna konstrukcija

Stropne konstrukcije su armirano-betonske ploče debljine od 16 do 30 cm. Ploče su različitih raspona i kreću se do max 875 cm. Krovna ploča je u blagom nagibu od 5%. Radi zahtjevne tehnologije ploče imaju jako velik broj otvora. U nivou stropa prvog kata nalazi se kranska staza.

Temeljna konstrukcija

Temeljna konstrukcija je projektirana u vidu ab ploče debljine 60 cm (u nekim dijelovima i tanjom). Temeljna ploča se nalazi na dva različita nivoa.