šarengradska

Opis projekta

Lokacija: Šarengradska ulica 2, 10000 Zagreb
Površina: 5.000 m2
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi i okviri
Godina projektiranja: 2011.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

Dodatne informacije

Projektirana građevina se nalazi u Zagrebu, ugao Šarengradske i ul. F. Andrašeca, na k.č.br. 874/1, k.o. Trešnjevka. Građevina je nepravilnog tlocrtnog oblika i sastoji se od tri podruma, prizemlja, 6 katova i potkrovlja.

Tlocrtni gabariti građevine su cca 33 x 27 m kroz podrume dok je tlocrtna površina iznad tla nešto manja. Maksimalna visina građevine iznosi cca 29,50 m iznad kote poda prizemlja, a ispod kote poda prizemlja do poda podruma -3 iznosi 8,70 m. Bruto površina građevine je 4900 m2.

Proračun je proveden posebno za stropne ploče, temeljnu ploču, grede i visokostjene nosače. Proračun i dimenzioniranje zidova i stupova, kao i seizmički proračun proveden je na prostornom modelu nadzemnog dijela građevine pomoću programa “TOWER 6”.

Seizmička analiza je provedena za slijedeće parametre prema normama HRN ENV 1998:

Lokacija (VIII zona) ag/g = 0,2
Faktor važnosti građevine ϓI = 1,0
Faktor ponašanja q = 4,0
Kategorija tla tip B

Opterećenja na konstrukciju su određena prema propisima, i to:

snijeg s=1,25 kN/m2
Korisno Uredi q=3,00 kN/m2
Dvorane q=5,00 kN/m2
Garaže q=3,50 kN/m2
Vatrogasci q=16,7 kN/m2

Upotrebljeni materijali

Armatura betonskih elemenata je za šipke B500B i mreže – B500B, odnosno B500A, a beton je klase C25/30 i C30/37, razreda izloženosti XC1.

Podaci koji govore o složenosti građevine

  • Tlocrtno nepravilna konstrukcija uvjetovana oblikom I veličinom parcele
  • Visinski nepravilna konstrukcija
  • Nekoliko zahtjevnih visokostjenih nosača s otvorima
  • Torziona osjetljivost građevine kod seizmičkog opterećenja

 

Vertikalna konstrukcija

Osnovna konstrukcija je armirano betonska, i to kombinacija ab zidova i ab okvira. Konstrukcija je horizontalno i vertikalno nepravilna. Armirano betonski zidovi su debljine 20 i 25 cm. Obodni podrumski zidovi su debljine d=25 cm. Većina zidova je koncentrirana uz jednu od fasada, pa je zgrada torziono osjetljiva na seizmička opterećenja. Armirano betonski stupovi su raznih dimenzija ovisno o statičkom proračunu.

Horizontalna konstrukcija

Osnovna konstrukcija je armirano betonska, sa stropnim ab pločama debljine 20 i 25 cm i raspona do 750 cm. Obodni zidovi potkrovlja se oslanjaju na stropnu ploču šestog kata. Stropne ploče se oslanjaju na zidove, grede ili direktno na stupove ovisno o arhitektonskim zahtjevima.

Temeljenje

Temeljenje se izvodi na armirano betonskoj ploči osnovne debljine 70 cm sa dvije trake širine 200 cm i visine 110 cm.