grand-gl

Opis projekta

Lokacija: Hektorovićeva ulica 2, 10000 Zagreb
Površina: 30.000 m2
Glavni projekt: MATERIJA d.o.o.
Konstrukcija: Kombinacija armirano-betonskih zidova i okvira
Godina projektiranja: 2004.
Investitor: HYCRO Leasing d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

Prema prihvaćenom arhitektonskom idejnom rješenju POSLOVNI OBJEKT TRNJE u Zagrebu na križanju Radničke i Hektorovićeve ulice, bruto površine 31.454 m2 sastoji se od četiri konstruktivna dijela:

 • Osnovni uredski dio zgrade koji se sastoji od dva devetoetažna objekta (prizemlje + 8 katova + tehnička etaža) koji su u nivou prizemlja i I kata prošireni. Objekti su međusobno dilatirani, a od drugog kata na njih se oslanja konstrukcija hodnika.
 • Krajevi visokih građevina komunikacijski su povezani nezavisnom konstrukcijom kroz prizemlje i I kat, ali dilatirani od visokog dijela.
 • Podzemna troetažna garaža tlocrtnih dimenzija 71×69 m.

Kod proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije koristili su se slijedeći ulazni podaci:

 • Vertikalno opterećenje
  • stalno opterećenje od vlastite težine konstrukcije i predviđenih podnih slojeva
  • korisno (pokretno) opterećenje:

uredski prostori p=2,0 kN/m2
prodavaonice i sl. P=4,0 kN/m2
lagani pregradni zidovi gz=1,5 kN/m2
stubišta i spojni hodnici p=3,0 kN/m2
garaže, rampe p=3,5 (p=5,0) kN/m2
krovno opterećenje snijegom p=1,25 kN/m2
zelene površine uz objekt p=5,0 kN/m2
vatrogasno vozilo P=300 kN

 • Horizontalno opterećenje
  • seizmičko opterećenje, projektirana seizmična zona IX stupanj
  • opterećenje vjetrom, vjetar I zona w=0,60 kN/m2
 • Materijali
  • Materijali armiranobetonskih stupova izvedeni su od razreda betona C30/37, te rebraste armature RA400/500. Armiranobetonske grede izvedene su od razreda betona C25/30, dok je kvaliteta armature ostala ista kao u stupovima. Armirano-betonske ploče svih etaža izvedene su od betona razreda C25/30 i armirane mrežama MAG-500/560. Temeljna ploča izvedena je od razreda betona C25/30 te armirana rebrastom armaturom RA400/500.

 

Osnovni konstruktivni sistem uredskog dijela zgrade predstavlja armirano-betonska okvirna konstrukcija s pravokutnim stupovima dimenzija 50×70 cm i 50×90 cm na osnom razmaku od cca 560 cm uzdužno i od 450 do 750 cm poprečno. U oba smjera se izvode armiranobetonske grede koje su visine 60 cm, dok im je širina jednaka dimenziji stupa. Stropne konstrukcije su armirano-betonske ploče debljine d = 18 cm.

Opisana prostorna okvirna armirano-betonska konstrukcija prenosi ukupno vertikalno i horizontalno opterećenje preko armirano-betonske temeljne ploče debljine 130 cm na temeljno tlo.

U podzemnim etažama predviđen je po obodu sistem armiranobetonskih zidova debljine 30 cm, dok su stropne konstrukcije armiranobetonske ploče bez greda, ali sa kapitelima na pojedinim stupovima. Stropna ploča podruma -1 ima debljinu 30 i 40 cm, dok etaže -2 i -3 imaju debljinu od 25 cm.

Podrumski dio je izveden bez klasične hidroizolacije, već kao takozvana “bijela kada”.

Radi osiguranja susjednih građevina i prometnica, te omogućavanja izvedbe podzemnih dijelova građevine u suhom, posebnim projektom predviđa se u I etapi izvedba zaštite građevne jame. Projektirana građevina temelji se prema podacima iz geotehničkog elaborata u sloju šljunka.

Konstrukcija spojnog mosta izvodi se u čeliku i oslanja se na visoke objekte, tako da su dozvoljeni horizontalni pomaci konstrukcije. Sva horizontalna opterećenja predaju se armirano-betonskoj konstrukciji lifta.