malekova

Opis projekta

Lokacija: Josipa Torbarine, 10040 Zagreb
Površina: 8.000 m2
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi
Godina projektiranja: 2011.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

Dodatne informacije


Projektirana višestambena građevina se nalazi u Zagrebu, Dubrava, na križanju Malekove ulice i ulice Josipa Torbarine, na k.č.br. 2408/24, k.o. Dubrava. Građevina se sastoji od podruma, prizemlja i 5 katova.

Iznad prizemlja uzdižu se dva odvojena volumena, dok je podrum jedinstven i izvodi se bez dilatiranja. Bruto površina podruma je 1900 m2, dok je površina nadzemnog dijela 6100 m2.

Proračun je proveden posebno za stropne ploče, za svaku etažu i dilataciju zasebno.

Proračun zidova, stupova i temeljne ploče, kao i seizmički proračun proveden je na prostornom modelu cijele građevine pomoću programa “TOWER 6”.

Seizmička analiza je provedena za slijedeće parameter prema normama HRN ENV 1998:
Lokacija (IX zona) ag/g = 0,30
Faktor važnosti građevine ϓI = 1,0
Faktor ponašanja q = 3,0

Opterećenja na konstrukciju su određena prema propisima, i to:

snijeg s=1,50 kN/m2
Korisno – stanovi q=2,00 kN/m2
Korisno – vozna površina q=16,7 kN/m2
Potres IX seizmička zona

Opterećenje od pregradnih zidova uzeto je u iznosu od gz=2,0 kN/m2, a linijsko opterećenje po fasadi f=10,0 kN/m.

Podaci koji govore o složenosti građevine

  • Zajednički podrum za dva gornja odvojena volumena
  • Stropna ploča podruma u dva nivo sa velikim opterećenjem (SLW 30)
  • Veliki broj visokostjenih nosača u nivou stropne ploče podruma
  • Debela ploča iznad ulaza u garažu za preuzimanje opterećenja od zidova zgrade
  • Visoka seizmička zona i složen seizmički proračun

 

Vertikalna konstrukcija

Vertikalnu konstrukciju čine armirano-betonski zidovi debljine 20 cm u uzdužnom i poprečnom smjeru. Svi zidovi se izvode od betona klase C 25/30. Iznimku čini nekoliko zidova podruma, koji su posebno označeni i izvode se od betona C 30/37. U nivou stropa podruma pojavljuje se sistem greda ispod zidova koji nemaju kontinuitet do temeljne ploče. Konstrukcija lifta je dilatirana od ostale građevine (osim temelja), dilatacija je izvedena minimalno 5,0 cm.

Horizontalna konstrukcija

Horizontalne konstrukcije su izvedene kao monolitne armirano betonske ploče. Ab ploče su debljine 22 cm kroz sve etaže, dok je stropna ploča podruma (niži nivo) debljine 30 cm. Dio ploče stropa podruma (viši nivo) u dilataciji “B” se izvodi u debljini od 50 cm (ulaz u podzemnu garažu). Radi smanjenja progiba u nivou stropnih konstrukcija se izvode parapetne grede visine 50 cm. Krajnja polja raspona cca 750 cm, izvedena su od betona klase C 30/37 i uz nadvišenje parapetne grede u sredini raspona od 1,5 cm.

Temeljna konstrukcija i zaštita građevne jame

Temeljna konstrukcija je projektirana u vidu ab ploče debljine 70 cm. U proračunu su korišteni podaci iz geotehničkog elaborate, poduzeća “GEO-LAB” d.o.o. iz Zagreba. Za proračun je prihvaćen koeficijent posteljice k=4000 kN/m3, a očekuju se slijeganja oko 3,3 cm, temeljenje se vrši u sloju gline CI/CL na dubini od oko 5,0 m od kote terena. Podrumski zidovi su debljine 20 cm i računati su a pritisak tla.

Prema Malekovoj ulici će se izvršiti zaštita građevinske jame, izvedbom “L” profila od armiranog betona. Debljina stjenki iznosi 25 cm. “L” profile je potrebno izvoditi u kampadama maximalne duljine 200 cm. Istovremeno se može raditi na više kampada ali njihov međusobni razmak mora biti bar dvije kampade na kojima nema radova. Armaturu susjednih kampada potrebno je preklopiti.