muzej-poz

Opis projekta

Lokacija: Šetalište Vilibalda sluge bb, 49000 Krapina
Površina: 1.200 m2
Glavni projekt: “Baština” d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonska konstrukcija
Godina projektiranja: 1999.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta