pakostane

Opis projekta

Lokacija: Pakoštane
Površina: 300 m2
Glavni projekt: Studio Ante Murales d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi
Godina projektiranja: 2013.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta