cro-osig-poz

Opis projekta

Lokacija: Miramarska 22, 10000 Zagreb
Površina: 15.000 m2
Konstrukcija: Armirano-betonski okviri
Godina projektiranja: 2002.
Investitor: “Croatia Osiguranje” d.d.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta