Opis projekta

Lokacija: Sveta Helena
Površina: 35.000 m2
Glavni projekt: Materija d.o.o.
Godina projektiranja: 2006.
Investitor: MINACO d.o.o.
Opis posla: Kontrola glavnog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti