billa-heinzelova

Opis projekta

Lokacija: Banjavčićeva ul. 13, 10000 Zagreb
Površina: 30.000 m2
Glavni projekt: MATERIJA d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski okviri i zidovi
Godina projektiranja: 2005.
Investitor: Kamgrad d.o.o. i Billa nekretnine d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS u Zagrebu, sastoji se od pet dilatacija i ima brutto površinu od cca 30000 m2. Građevina je nepravilnog tlocrtnog oblika i promjenjive katnosti dilatacija.

Dilatacija 4 je zasebna građevina koja se sastoji od podruma, prizemlja i 5 etaža. Stropne konstrukcije su armirano-betonske ploče debljine 22 cm. Horizontalna opterećenja u dva međusobno okomita smjera preuzimaju armirano-betonski zidovi debljine d=20 odnosno 25 cm. Temeljenje se izvodi na temeljnoj ploči debljine d=60 cm.

Ostale četiri dilatacije (Billa, dilatacija 1, dilatacija 2 i dilatacija 3) su međusobno povezane kroz dvije podrumske etaže (nema dilatacija), dok se od prizemlja pojavljuju kao zasebne cjeline.

Billa je prizemni objekt, samo se na manjem dijelu tlocrta kata pojavljuje još jedna etaža. Stropna konstrukcija je ab ploča d=25 cm. Glavni nosivi sistem je ab okvirna konstrukcija koja preuzima sva vertikalna i horizontalna opterećenja.

 • Dilatacija 1 sastoji se od prizemlja i tri (odnosno na manjem dijelu tlocrta četiri) kata. Stropna konstrukcija je ab ploča d=20 cm. Glavni nosivi sistem je armirano-betonska okvirna konstrukcija.
 • Dilatacija 2 se sastoji od prizemlja i četiri kata. Stropna konstrukcija je ab ploča d=20 cm. Glavni nosivi sistem je armirano-betonska okvirna konstrukcija.
 • Dilatacija 3 se sastoji od prizemlja i četiri (odnosno šest) katova. Stropna konstrukcija je ab ploča d=20 cm. Glavni nosivi sistem je kombinacija ab zidova i ab okvira.
 • Stropne konstrukcije kroz dvije podrumske etaže su ab ploče debljine 35 i 30 cm. Nosiva konstrukcija garaža je u principu ab ploča bez greda. Temeljenje ove četiri dilatacije se vrši na ab ploči debljine 90 cm.

Projektirana građevina smještena je na križanju Heinzelove i Banjavčićeve ulice.

Kod proračuna stabilnosti koristilu su se slijedeći ulazni podaci:

 • za vertikalno opterećenje
  • stalno opterećenje od vlastite težine konstrukcije i predviđenih podnih slojeva
  • korisno (pokretno) opterećenje:

uredski prostori p=2,0 kN/m2
lokali p=5,0 kN/m2
prodavaonice u Bill-a p=10,0 i 15,0 kN/m2
pregradni zidovi gz=2,5 kN/m2
stubišta i spojni hodnici p=3,0 kN/m2
garaže p=3,5 kN/m2
rampe p=5,0 kN/m2
krovno opterećenje snijegom p=1,25 kN/m2
vatrogasno vozilo P=16,7 kN/m2
manipulativni prostor Bille p=16,7 kN/m2

 • za horizontalno opterećenje
  • seizmičko opterećenje, projektirana seizmična zona IX stupanj
  • opterećenje vjetrom, vjetar I zona w=0,60 kN/m2
 • Materijali
  • Predpostavljeni materijali za ab stupove su C30/37 i RA-500/550 (Bst 500S, visoke duktilnosti), dok je za grede predpostavljeno C25/30 i RA-500/550. Armirano-betonske ploče svih etaža izvesti će se od C25/30 i armirati mrežama MAG-500/560. Temeljna ploča se izvodi od C30/37 i armira mrežama i rebrastom armaturom RA-500/550.

 

Osnovni konstruktivni sistem zgrada predstavlja armirano-betonska okvirna konstrukcija s pravokutnim stupovima dimenzija od 50×50 do 50×80 cm na osnom razmaku od cca 750 cm uzdužno i na osnom razmaku do 800 cm poprečno. U oba smjera se izvode ab grede koje su visine od 60 do 90 cm, dok im je širina jednaka dimenziji stupa. Stropne konstrukcije su armirano-betonske ploče debljine d=20 cm.

Opisana prostorna okvirna armirano-betonska konstrukcija prenosi ukupno vertikalno i horizontalno opterećenje preko armirano betonske ploče debljine 90 cm na temeljno tlo.

U podzemnim etažama predviđen je po obodu sistem ab zidova debljine 25 cm. Stropna ploča podruma –1 i -2 imala bi debljinu 35 odnosno 30 cm.

Radi osiguranja susjednih građevina i prometnica, te omogućavanja izvedbe podzemnih dijelova građevine u suhom, posebnim projektom predviđa se u I etapi izvedba zaštite građevne jame. Projektirana građevina temelji se prema podacima iz geotehničkog elaborata u sloju šljunka. Kod proračuna temeljne ploče u proračun je uzet koeficijent posteljice k=4000,00 kN/m2.

Između objekata iznad prizemlja se predviđa izvesti dilatacija u širini od 10 cm.