Stambena građevina R

Opis projekta

Lokacija: Omišalj, Njivice
Površina: 450 m2
Glavni projekt: Studio Ante Murales d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonska
Godina projektiranja: 2016.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

Prema prihvaćenom arhitektonskom idejnom rješenju arhitektonskog ureda “Studio Ante Murales”, višestambena građevina R u Njivicama na otoku Krku ukupne bruto površine cca 450 m2, sastoji se od ukupno tri etaže i to:

 • Osnovni uredski dio građevine koji se nalazi u prizemlju građevine
 • Stambeni dio građevine na 1. i 2. katu

Građevina je gledano po svakoj etaži zasebno tlocrtno pravilna, no gledano zajedno izuzetno nepravilna velikih konzola i raspona.

Kod proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije koristili su se slijedeći ulazni podaci:

Vertikalno opterećenje

 • stalno opterećenje od vlastite težine konstrukcije i predviđenih podnih slojeva
 • korisno (pokretno) opterećenje:

uredski prostori p=2,0 kN/m2
lagani pregradni zidovi  gz= 1,5 kN/m2
stubišta p = 3,0 kN/m2
krovno opterećenje šljunkom  p=2,0 kN/m2
konzolne površine p=4,0 kN/m2

Horizontalno opterećenje

 • seizmičko opterećenje; projektirana seizmična zona VIII stupanj

Osnovni konstruktivni sistem cijele građevine predstavlja armirano-betonska konstrukcija zidova debljine 20 i 25 cm.
Sve stropne konstrukcije izvedene su kao armiranobetonske ploče debljine 22 cm, osim na jednom djelu gdje je ploča debljine 16 cm.

Kod velikih konzola na prvome katu izvedene su skrivene grede visine 60 cm i 80 cm ispod i iznad etaže tako da međusobno čine okvirnu konstrukciju.

Opisana prostorna armirano-betonska konstrukcija prenosi ukupno vertikalno i horizontalno opterećenje preko armirano-betonske temeljne ploče debljine 40 cm na temeljno tlo.

 • Materijali

Cijela armiranobetonska konstrukcija izvedena je od betona razreda C25/30, te armaturnog čelika za mreže B500A, odnosno B500B za šipke. Radi smanjenja dugotrajnog progiba, konzolni dio građevine se izvodi uz prethodno nadvišenje oplate u iznosu od 15 mm.

Podaci koji govore o složenosti građevine

 • Visinski nepravilna konstrukcija
 • Veliki rasponi konzola do 7 metara
 • Visoka seizmička zona

Muzička akademija

muz-poz

Opis projekta

Lokacija: Trg maršala Tita 12, 10000 Zagreb
Površina: 11.818 m2
Glavni projekt: Mistrija d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi
Godina projektiranja: 2007.
Investitor: Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta, projektantski nadzor te savjetovanje. Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja poslovne građevine te prenamjena za potrebe Muzičke akademije

Projektirana poslovna građevina se nalazi u Zagrebu, na križanju Trga maršala Tita 12 i prilaza Gjure Deželića 3, na k.č.br. 2801, k.o. Centar. Projektom se predviđa rekonstrukcija postojeće građevine (Fabrisova zgrada). Rekonstrukcija sadrži rušenje dijela postojeće konstrukcije i izvedbu nove.

Nova građevina će u principu biti istovjetna postojećoj, ali sagrađena s novim, kvalitetnijim materijalima i prema novim, suvremenijim propisima.

Građevina se sastoji od podruma, prizemlja i 6 katova, a njena visina iznad tla je oko 31,3 m. Bruto površina građevine je 11800 m2.

Proračun i dimenzioniranje konstrukcije za horizontalna i vertikalna opterećenja provedeno je na prostornom modelu pomoću programa “TOWER 6”.

Seizmička analiza je provedena za slijedeće parametre prema normama HRN ENV 1998:

Lokacija (VIII+ zona) ag/g = 0,25
Faktor važnosti građevine ϓI = 1,2
Faktor ponašanja q = 3,0
Kategorija tla – tip B
Opterećenja na konstrukciju su određena prema propisima, i to:
Snijeg s = 1,50 kN/m2
Korisno q = 3,00 kN/m2
Korisno – vozna površina q = 16,7 kN/m2
Vjetar I zona

Opterećenje od pregradnih zidova uzeto je u iznosu od gz = 2,5 kN/m2, a linijsko opterećenje po fasadi f = 5,0 kN/m’.

Upotrebljeni materijali:

Armatura betonskih elemenata je za šipke B500B i mreže B500B i B500A, dok je beton klase C25/30 za zidove i ploče, odnosno C30/37 za stupove, razreda izloženosti XC1.

Vertikalna konstrukcija

Građevina se izvodi kao armirano-betonska a čini je kombinacija armirano-betonskih zidova različitih debljina i armirano-betonskih okvira na fasadi i dijelu unutrašnjosti. Na mjestu postojećih zidova (koji ostaju nakon uklanjanja dijela građevine) u modelu je predviđen spriječen vertikalni pomak.

Horizontalna konstrukcija

Horizontalne konstrukcije se izvode kao monolitne armirano-betonske ploče debljine 20 cm, slobodno oslonjene na grede ili zidove. Ploče su maksimalnog raspona od 7 metara.

Iznimka je stropna ploča anexa koja ima debljinu od 30 cm radi mogućnosti pristupa vatrogasnog vozila. Ova ploča je oslonjena na stupove, odnosno zidove po obodu konstrukcije.

Temeljenje

Temeljenje građevine je na armirano-betonskoj ploči debljine 70 cm, dok je temeljna ploča dogradnje debljine 40 cm. Između višeg objekta i prigradnje nema dilatacije u temeljnoj ploči.

Prigradnja je izvedena naknadno, tj. kada se izgradio viši objekt, kako bi se na taj način smanjila diferencijalna slijeganja. Svaki od objekta proračunavao se nezavisno.

Podaci koji govore o složenosti građevine

 • Uvjetovanost konstrukcije prijašnjom arhitekturom građevine i prilagođavanje već izgrađenoj dogradnji
 • Visoka seizmička zona i visoka važnost građevine
 • Torziona osjetljivost građevine
 • Nekoliko zahtjevnih visokostjenih nosača s otvorima
 • Torziona osjetljivost građevine kod seizmičkog opterećenja

West Gate

west-gate

Opis projekta

Lokacija: Zaprešićka 2, 10298 Donja Bistra
Površina: 220.000 m2
Konstrukcija: Armirano-betonska montažna konstrukcija, prednapregnute PI ploče, spregnuta konstrukcija, čelične rešetke, monolitne armirano-betonske jezgre
Godina projektiranja: 2007.
Investitor: Shopping city Zagreb
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije, kontrola izvedbenog projekta, stručni nadzor te savjetovanje za vrijeme građenja

Dodatne informacije

Građevina SHOPPING CENTER ZAGREB (EKZ Zagreb) nalazi se u općini Zaprešić. Investitor građevine je Trgovački Centar Zagreb d.o.o. , a autor idejnog rješenja ATP Achammer-Tritthart & Partner, A-1030 Wien.

Građevina je tipa „shopping mall-a“, funkcionalno podijeljena u dva dijela – trgovački centar i vanjska otvorena višekatna garaža. Građevina trgovačkog centra je nepravilnog tlocrtnog oblika i sastoji se od – podzemna etaža 7812 m2, prizemlje 62659 m2, I međukat 5380 m2, II međukat 5053 m2, 1 kat 60924 m2. Višekatna garaža ima površinu od 74138 m2. Predviđena ukupna bruto površina iznosi 221267m².

Građevina je organizirana u dva glavna kata u trgovačkom centru (prizemlje na koti 0,00 i prvi kat na koti +5,86), odnosno pet nivoa parkiranja u višekatnoj garaži, katne visine 3,25m.

U okviru tržnog centra se lokalno javljaju i dva međukata (prvi na koti +3,00 i drugi na koti +9,00) predviđena za tehniku i pješačke prolaze, kao i jedan podzemni kat, kojeg čine podzemni pješački tuneli, tunel za prilaz kamiona kao i prostorije za tehniku .

Trgovački centar je podijeljen na 12 dilatacionih cjelina (dilatacije A-L), a garaža na dvije dilatacione cjeline M i N odvojenih seizmičkim dilatacionim reškama od 5cm.

Glavna konstrukcija trgovačkog centra je dijelom montažna armirano betonska konstrukcija (prednapregnute TT-ploče raspona 16m, oslonjene na montažne gredne nosače raspona 8m), a dijelom (oblast mall-a) spregnuta konstrukcija (spregnuti čelični nosači s tlačnom pločom debljine 18cm).

Manji dijelovi ploča u zoni stubišta i vanjske fasade, kao i dio dilatacije A se izvodi na licu mjesta (monolitne ploče).
Stupovi su uglavnom montažni dok se manji broj (fasadni stupovi 25×25, stupovi u dijelu dilatacije A, itd.) izvode na licu mjesta.

Konstrukcija otvorene, višekatne garaže je također predviđena kao spregnuta konstrukcija – spregnuti čelični nosači s tlačnom pločom debljine 16cm. Pješačkim mostovima, na svakom katu, omogućena je horizontalna komunikacija s trgovačkim centrom.

Konstrukcije krova iznad mall-ova, krova sportske hale, kružnog, centralnog dijela mall-a, kao i konstrukcija krova garaže je čelična.

Temeljenje građevine izvedeno je na poboljšanom temeljnom tlu dinamičkom zamjenom temeljnog tla do dubine od oko 9,0m od postojeće površine terena. Pjeskovito-prašinasto-glinoviti materijal zamijenjen je šljunčanim materijalom koji će se dinamički zbijati.

Temeljenje građevina je na trakastim temeljima (ispod stupova), debljine 135cm, povezanim zajedničkom temeljnom pločom debljine 25 cm. Na dijelovima ispod stubišta kao i ispod zidova, koji služe kao potresna ukrućenja, debljina ploče je lokalno povećana na 85 cm – 200 cm.

Gornja kota ove temeljne ploče je na -0,15 m=129,65mnv, dok se nivo max. podzemnih voda nalazi na 127,00 mnv. Iz toga se da zaključiti da utjecaj podzemnih voda na građevinu (izuzimajući neke manje dijelove podzemne etaže) nije od bitnog utjecaja.

Grand

grand-gl

Opis projekta

Lokacija: Hektorovićeva ulica 2, 10000 Zagreb
Površina: 30.000 m2
Glavni projekt: MATERIJA d.o.o.
Konstrukcija: Kombinacija armirano-betonskih zidova i okvira
Godina projektiranja: 2004.
Investitor: HYCRO Leasing d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

Prema prihvaćenom arhitektonskom idejnom rješenju POSLOVNI OBJEKT TRNJE u Zagrebu na križanju Radničke i Hektorovićeve ulice, bruto površine 31.454 m2 sastoji se od četiri konstruktivna dijela:

 • Osnovni uredski dio zgrade koji se sastoji od dva devetoetažna objekta (prizemlje + 8 katova + tehnička etaža) koji su u nivou prizemlja i I kata prošireni. Objekti su međusobno dilatirani, a od drugog kata na njih se oslanja konstrukcija hodnika.
 • Krajevi visokih građevina komunikacijski su povezani nezavisnom konstrukcijom kroz prizemlje i I kat, ali dilatirani od visokog dijela.
 • Podzemna troetažna garaža tlocrtnih dimenzija 71×69 m.

Kod proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije koristili su se slijedeći ulazni podaci:

 • Vertikalno opterećenje
  • stalno opterećenje od vlastite težine konstrukcije i predviđenih podnih slojeva
  • korisno (pokretno) opterećenje:

uredski prostori p=2,0 kN/m2
prodavaonice i sl. P=4,0 kN/m2
lagani pregradni zidovi gz=1,5 kN/m2
stubišta i spojni hodnici p=3,0 kN/m2
garaže, rampe p=3,5 (p=5,0) kN/m2
krovno opterećenje snijegom p=1,25 kN/m2
zelene površine uz objekt p=5,0 kN/m2
vatrogasno vozilo P=300 kN

 • Horizontalno opterećenje
  • seizmičko opterećenje, projektirana seizmična zona IX stupanj
  • opterećenje vjetrom, vjetar I zona w=0,60 kN/m2
 • Materijali
  • Materijali armiranobetonskih stupova izvedeni su od razreda betona C30/37, te rebraste armature RA400/500. Armiranobetonske grede izvedene su od razreda betona C25/30, dok je kvaliteta armature ostala ista kao u stupovima. Armirano-betonske ploče svih etaža izvedene su od betona razreda C25/30 i armirane mrežama MAG-500/560. Temeljna ploča izvedena je od razreda betona C25/30 te armirana rebrastom armaturom RA400/500.

 

Osnovni konstruktivni sistem uredskog dijela zgrade predstavlja armirano-betonska okvirna konstrukcija s pravokutnim stupovima dimenzija 50×70 cm i 50×90 cm na osnom razmaku od cca 560 cm uzdužno i od 450 do 750 cm poprečno. U oba smjera se izvode armiranobetonske grede koje su visine 60 cm, dok im je širina jednaka dimenziji stupa. Stropne konstrukcije su armirano-betonske ploče debljine d = 18 cm.

Opisana prostorna okvirna armirano-betonska konstrukcija prenosi ukupno vertikalno i horizontalno opterećenje preko armirano-betonske temeljne ploče debljine 130 cm na temeljno tlo.

U podzemnim etažama predviđen je po obodu sistem armiranobetonskih zidova debljine 30 cm, dok su stropne konstrukcije armiranobetonske ploče bez greda, ali sa kapitelima na pojedinim stupovima. Stropna ploča podruma -1 ima debljinu 30 i 40 cm, dok etaže -2 i -3 imaju debljinu od 25 cm.

Podrumski dio je izveden bez klasične hidroizolacije, već kao takozvana “bijela kada”.

Radi osiguranja susjednih građevina i prometnica, te omogućavanja izvedbe podzemnih dijelova građevine u suhom, posebnim projektom predviđa se u I etapi izvedba zaštite građevne jame. Projektirana građevina temelji se prema podacima iz geotehničkog elaborata u sloju šljunka.

Konstrukcija spojnog mosta izvodi se u čeliku i oslanja se na visoke objekte, tako da su dozvoljeni horizontalni pomaci konstrukcije. Sva horizontalna opterećenja predaju se armirano-betonskoj konstrukciji lifta.

Ban centar

ban-poz

Opis projekta

Lokacija: A. Cesarca 2, 10000 Zagreb
Površina: 36.000 m2
Konstrukcija: Armirano-betonski okviri
Godina projektiranja: 2010.
Investitor: Centar gradski podrum
Opis posla: Kontrola glavnog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti

Projektirana građevina se nalazi u Zagrebu, u ulici A. Cesarca 2. Projektom se predviđa izgradnja novog stambeno-poslovnog kompleksa ukupne površine od 36.000 m2.

Građevina se sastoji od 5 podruma, prizemlja te 7 katova (ukupno 13 etaža).

Radi svojeg položaja u strogom centru grada te nemogućnosti izvođenja klasičnog načina gradnje radi opasnosti od urušavanja okolnih građevina, “BAN Centar” je prva građevina u Hrvatskoj koja se gradila tzv. “top-down” metodom, odnosno nakon izvedbe dijafragme te čeličnih stupova, prvo se izbetonirala ploča prizemlja s jednim otvorom u sredini.

Na taj način građevina se gradila obrnutim redoslijedom (od etaže -1 prema -5) s time da je svaka oplata novobetonirane ploče “visila” na čeličnim sajlama prethodno izbetonirane ploče.

Nakon završetka podzemnog dijela građevine, pristupilo se izvedbi nadzemnog dijela građevine klasičnim postupkom gradnje.

Zračna luka dr. Franjo Tuđman

zrac-luka-poz

Opis projekta

Lokacija: Pleso, 10410 Velika Gorica
Površina: 60.000 m2
Godina projektiranja: 2015.
Investitor: Međunarodna zračna luka d.d.
Opis posla: Kontrola glavnog i izvedbenog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti armirano-betonske konstrukcije

 

Dodatne informacije