Šarengradska

šarengradska

Opis projekta

Lokacija: Šarengradska ulica 2, 10000 Zagreb
Površina: 5.000 m2
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi i okviri
Godina projektiranja: 2011.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

Dodatne informacije

Projektirana građevina se nalazi u Zagrebu, ugao Šarengradske i ul. F. Andrašeca, na k.č.br. 874/1, k.o. Trešnjevka. Građevina je nepravilnog tlocrtnog oblika i sastoji se od tri podruma, prizemlja, 6 katova i potkrovlja.

Tlocrtni gabariti građevine su cca 33 x 27 m kroz podrume dok je tlocrtna površina iznad tla nešto manja. Maksimalna visina građevine iznosi cca 29,50 m iznad kote poda prizemlja, a ispod kote poda prizemlja do poda podruma -3 iznosi 8,70 m. Bruto površina građevine je 4900 m2.

Proračun je proveden posebno za stropne ploče, temeljnu ploču, grede i visokostjene nosače. Proračun i dimenzioniranje zidova i stupova, kao i seizmički proračun proveden je na prostornom modelu nadzemnog dijela građevine pomoću programa “TOWER 6”.

Seizmička analiza je provedena za slijedeće parametre prema normama HRN ENV 1998:

Lokacija (VIII zona) ag/g = 0,2
Faktor važnosti građevine ϓI = 1,0
Faktor ponašanja q = 4,0
Kategorija tla tip B

Opterećenja na konstrukciju su određena prema propisima, i to:

snijeg s=1,25 kN/m2
Korisno Uredi q=3,00 kN/m2
Dvorane q=5,00 kN/m2
Garaže q=3,50 kN/m2
Vatrogasci q=16,7 kN/m2

Upotrebljeni materijali

Armatura betonskih elemenata je za šipke B500B i mreže – B500B, odnosno B500A, a beton je klase C25/30 i C30/37, razreda izloženosti XC1.

Podaci koji govore o složenosti građevine

 • Tlocrtno nepravilna konstrukcija uvjetovana oblikom I veličinom parcele
 • Visinski nepravilna konstrukcija
 • Nekoliko zahtjevnih visokostjenih nosača s otvorima
 • Torziona osjetljivost građevine kod seizmičkog opterećenja

 

Vertikalna konstrukcija

Osnovna konstrukcija je armirano betonska, i to kombinacija ab zidova i ab okvira. Konstrukcija je horizontalno i vertikalno nepravilna. Armirano betonski zidovi su debljine 20 i 25 cm. Obodni podrumski zidovi su debljine d=25 cm. Većina zidova je koncentrirana uz jednu od fasada, pa je zgrada torziono osjetljiva na seizmička opterećenja. Armirano betonski stupovi su raznih dimenzija ovisno o statičkom proračunu.

Horizontalna konstrukcija

Osnovna konstrukcija je armirano betonska, sa stropnim ab pločama debljine 20 i 25 cm i raspona do 750 cm. Obodni zidovi potkrovlja se oslanjaju na stropnu ploču šestog kata. Stropne ploče se oslanjaju na zidove, grede ili direktno na stupove ovisno o arhitektonskim zahtjevima.

Temeljenje

Temeljenje se izvodi na armirano betonskoj ploči osnovne debljine 70 cm sa dvije trake širine 200 cm i visine 110 cm.

Muzej krapinskog pračovjeka

muzej-poz

Opis projekta

Lokacija: Šetalište Vilibalda sluge bb, 49000 Krapina
Površina: 1.200 m2
Glavni projekt: “Baština” d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonska konstrukcija
Godina projektiranja: 1999.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

 

 

Billa Heinzelova

billa-heinzelova

Opis projekta

Lokacija: Banjavčićeva ul. 13, 10000 Zagreb
Površina: 30.000 m2
Glavni projekt: MATERIJA d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski okviri i zidovi
Godina projektiranja: 2005.
Investitor: Kamgrad d.o.o. i Billa nekretnine d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS u Zagrebu, sastoji se od pet dilatacija i ima brutto površinu od cca 30000 m2. Građevina je nepravilnog tlocrtnog oblika i promjenjive katnosti dilatacija.

Dilatacija 4 je zasebna građevina koja se sastoji od podruma, prizemlja i 5 etaža. Stropne konstrukcije su armirano-betonske ploče debljine 22 cm. Horizontalna opterećenja u dva međusobno okomita smjera preuzimaju armirano-betonski zidovi debljine d=20 odnosno 25 cm. Temeljenje se izvodi na temeljnoj ploči debljine d=60 cm.

Ostale četiri dilatacije (Billa, dilatacija 1, dilatacija 2 i dilatacija 3) su međusobno povezane kroz dvije podrumske etaže (nema dilatacija), dok se od prizemlja pojavljuju kao zasebne cjeline.

Billa je prizemni objekt, samo se na manjem dijelu tlocrta kata pojavljuje još jedna etaža. Stropna konstrukcija je ab ploča d=25 cm. Glavni nosivi sistem je ab okvirna konstrukcija koja preuzima sva vertikalna i horizontalna opterećenja.

 • Dilatacija 1 sastoji se od prizemlja i tri (odnosno na manjem dijelu tlocrta četiri) kata. Stropna konstrukcija je ab ploča d=20 cm. Glavni nosivi sistem je armirano-betonska okvirna konstrukcija.
 • Dilatacija 2 se sastoji od prizemlja i četiri kata. Stropna konstrukcija je ab ploča d=20 cm. Glavni nosivi sistem je armirano-betonska okvirna konstrukcija.
 • Dilatacija 3 se sastoji od prizemlja i četiri (odnosno šest) katova. Stropna konstrukcija je ab ploča d=20 cm. Glavni nosivi sistem je kombinacija ab zidova i ab okvira.
 • Stropne konstrukcije kroz dvije podrumske etaže su ab ploče debljine 35 i 30 cm. Nosiva konstrukcija garaža je u principu ab ploča bez greda. Temeljenje ove četiri dilatacije se vrši na ab ploči debljine 90 cm.

Projektirana građevina smještena je na križanju Heinzelove i Banjavčićeve ulice.

Kod proračuna stabilnosti koristilu su se slijedeći ulazni podaci:

 • za vertikalno opterećenje
  • stalno opterećenje od vlastite težine konstrukcije i predviđenih podnih slojeva
  • korisno (pokretno) opterećenje:

uredski prostori p=2,0 kN/m2
lokali p=5,0 kN/m2
prodavaonice u Bill-a p=10,0 i 15,0 kN/m2
pregradni zidovi gz=2,5 kN/m2
stubišta i spojni hodnici p=3,0 kN/m2
garaže p=3,5 kN/m2
rampe p=5,0 kN/m2
krovno opterećenje snijegom p=1,25 kN/m2
vatrogasno vozilo P=16,7 kN/m2
manipulativni prostor Bille p=16,7 kN/m2

 • za horizontalno opterećenje
  • seizmičko opterećenje, projektirana seizmična zona IX stupanj
  • opterećenje vjetrom, vjetar I zona w=0,60 kN/m2
 • Materijali
  • Predpostavljeni materijali za ab stupove su C30/37 i RA-500/550 (Bst 500S, visoke duktilnosti), dok je za grede predpostavljeno C25/30 i RA-500/550. Armirano-betonske ploče svih etaža izvesti će se od C25/30 i armirati mrežama MAG-500/560. Temeljna ploča se izvodi od C30/37 i armira mrežama i rebrastom armaturom RA-500/550.

 

Osnovni konstruktivni sistem zgrada predstavlja armirano-betonska okvirna konstrukcija s pravokutnim stupovima dimenzija od 50×50 do 50×80 cm na osnom razmaku od cca 750 cm uzdužno i na osnom razmaku do 800 cm poprečno. U oba smjera se izvode ab grede koje su visine od 60 do 90 cm, dok im je širina jednaka dimenziji stupa. Stropne konstrukcije su armirano-betonske ploče debljine d=20 cm.

Opisana prostorna okvirna armirano-betonska konstrukcija prenosi ukupno vertikalno i horizontalno opterećenje preko armirano betonske ploče debljine 90 cm na temeljno tlo.

U podzemnim etažama predviđen je po obodu sistem ab zidova debljine 25 cm. Stropna ploča podruma –1 i -2 imala bi debljinu 35 odnosno 30 cm.

Radi osiguranja susjednih građevina i prometnica, te omogućavanja izvedbe podzemnih dijelova građevine u suhom, posebnim projektom predviđa se u I etapi izvedba zaštite građevne jame. Projektirana građevina temelji se prema podacima iz geotehničkog elaborata u sloju šljunka. Kod proračuna temeljne ploče u proračun je uzet koeficijent posteljice k=4000,00 kN/m2.

Između objekata iznad prizemlja se predviđa izvesti dilatacija u širini od 10 cm.

Mercator

mercator

Opis projekta

Lokacija: Zagrebačka cesta 1610, 10000 Zagreb
Površina: 40.000 m2
Konstrukcija: Kombinacija armirano-betonskih zidova i okvira
Godina projektiranja: 2006.
Investitor: Tehnika d.d.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

Prema prihvaćenom arhitektonskom idejnom rješenju, STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA na uglu Ljubljanske avenije i Zagrebačke ceste sastoji se od tri konstruktivna dijela:

 • uredski dio zgrade sastoji se od prizemlja i dva kata koji zauzima veći dio tlocrta
 • od trećeg do osmog kata nalazi se stambeni dio, koji je tlocrtno nepravilan i površinski znatno manji
 • podzemni dio se sastoji od garaža kroz tri nivoa

Građevina bi se izvela bez dilatacija.

Brutto površina građevine je cca 40000 m2.

Kod proračuna stabilnosti koristilu su se slijedeći ulazni podaci:

 • za vertikalno opterećenje
  • stalno opterećenje od vlastite težine konstrukcije i predviđenih podnih slojeva
  • korisno (pokretno) opterećenje:

uredski prostori p=2,0 kN/m2
lokali p=5,0 kN/m2
supermarket u prizemlju p=10,0 kN/m2
skladišni prostor u prizemlju p=20 kN/m2
lagani pregradni zidovi gz=2,5 kN/m2
stubišta i spojni hodnici p=3,0 kN/m2
garaže, rampe p=3,5 kN/m2 (p=5,0 kN/m2)
krovno opterećenje snijegom p=1,25 kN/m2
zelene površine uz objekt p=5,0 kN/m2
vatrogasno vozilo SLW 30 (P=300 kN) p=16,67 kN/m2

 • Materijali
  • Predpostavljeni materijali za ab stupove su C30/37 (MB-40) i C35/45 (MB-45) i B500B (RA-500/550), dok je za grede predpostavljeno C25/30 (MB-30) i B500B (RA-500/550). Armirano-betonske ploče svih etaža izvesti će se od C25/30 (MB-30) i armirati mrežama B500B (MAG-500/560), isto se odnosi i na ab zidove. Temeljna ploča se izvodi od C25/30 (MB-30) i armira rebrastom armaturom B500B (RA-500/550).

Osnovni konstruktivni sistem poslovnog dijela zgrade predstavlja armirano-betonska okvirna konstrukcija sa stupovima na osnom razmaku od 600 cm u jednom smjeru i na osnom razmaku 750 cm u drugom smjeru. U oba smjera se izvode ab grede. Armirano betonski zidovi također učestuju u prijenosu horizontalnih i vertikalnih opterećenja. Stropne konstrukcije su armirano-betonske ploče debljine d=20 cm.

Konstruktivni sistem stambenog dijela predstavljaju armirano-betonski zidovi debljine 20 cm. Zidovi slijede raster donjih etaža. Stropne konstrukcije su ab ploče debljine 20 cm.

U podzemnim etažama predviđen je po obodu sistem ab zidova debljine 25 cm, dok su ostali zidovi debljine od 20 cm. Stropne konstrukcije su ab ploče bez greda, ali s kapitelima na pojedinim stupovima. Stropna ploča podruma -1 ima debljinu 30 cm (odnosno 40 na dijelu prometnih površina), a podruma –2 i -3 debljinu 25 cm.

Opisana prostorna okvirna konstrukcija s armirano-betonskim zidovima prenosi ukupno vertikalno i horizontalno opterećenje preko armirano betonske ploče debljine od 130 cm na temeljno tlo.

Radi omogućavanja izvedbe podzemnih dijelova građevine u suhom, posebnim projektom predviđa se u I etapi izvedba zaštite građevne jame.

Nivogradnja Malekova

malekova

Opis projekta

Lokacija: Josipa Torbarine, 10040 Zagreb
Površina: 8.000 m2
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi
Godina projektiranja: 2011.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

Dodatne informacije


Projektirana višestambena građevina se nalazi u Zagrebu, Dubrava, na križanju Malekove ulice i ulice Josipa Torbarine, na k.č.br. 2408/24, k.o. Dubrava. Građevina se sastoji od podruma, prizemlja i 5 katova.

Iznad prizemlja uzdižu se dva odvojena volumena, dok je podrum jedinstven i izvodi se bez dilatiranja. Bruto površina podruma je 1900 m2, dok je površina nadzemnog dijela 6100 m2.

Proračun je proveden posebno za stropne ploče, za svaku etažu i dilataciju zasebno.

Proračun zidova, stupova i temeljne ploče, kao i seizmički proračun proveden je na prostornom modelu cijele građevine pomoću programa “TOWER 6”.

Seizmička analiza je provedena za slijedeće parameter prema normama HRN ENV 1998:
Lokacija (IX zona) ag/g = 0,30
Faktor važnosti građevine ϓI = 1,0
Faktor ponašanja q = 3,0

Opterećenja na konstrukciju su određena prema propisima, i to:

snijeg s=1,50 kN/m2
Korisno – stanovi q=2,00 kN/m2
Korisno – vozna površina q=16,7 kN/m2
Potres IX seizmička zona

Opterećenje od pregradnih zidova uzeto je u iznosu od gz=2,0 kN/m2, a linijsko opterećenje po fasadi f=10,0 kN/m.

Podaci koji govore o složenosti građevine

 • Zajednički podrum za dva gornja odvojena volumena
 • Stropna ploča podruma u dva nivo sa velikim opterećenjem (SLW 30)
 • Veliki broj visokostjenih nosača u nivou stropne ploče podruma
 • Debela ploča iznad ulaza u garažu za preuzimanje opterećenja od zidova zgrade
 • Visoka seizmička zona i složen seizmički proračun

 

Vertikalna konstrukcija

Vertikalnu konstrukciju čine armirano-betonski zidovi debljine 20 cm u uzdužnom i poprečnom smjeru. Svi zidovi se izvode od betona klase C 25/30. Iznimku čini nekoliko zidova podruma, koji su posebno označeni i izvode se od betona C 30/37. U nivou stropa podruma pojavljuje se sistem greda ispod zidova koji nemaju kontinuitet do temeljne ploče. Konstrukcija lifta je dilatirana od ostale građevine (osim temelja), dilatacija je izvedena minimalno 5,0 cm.

Horizontalna konstrukcija

Horizontalne konstrukcije su izvedene kao monolitne armirano betonske ploče. Ab ploče su debljine 22 cm kroz sve etaže, dok je stropna ploča podruma (niži nivo) debljine 30 cm. Dio ploče stropa podruma (viši nivo) u dilataciji “B” se izvodi u debljini od 50 cm (ulaz u podzemnu garažu). Radi smanjenja progiba u nivou stropnih konstrukcija se izvode parapetne grede visine 50 cm. Krajnja polja raspona cca 750 cm, izvedena su od betona klase C 30/37 i uz nadvišenje parapetne grede u sredini raspona od 1,5 cm.

Temeljna konstrukcija i zaštita građevne jame

Temeljna konstrukcija je projektirana u vidu ab ploče debljine 70 cm. U proračunu su korišteni podaci iz geotehničkog elaborate, poduzeća “GEO-LAB” d.o.o. iz Zagreba. Za proračun je prihvaćen koeficijent posteljice k=4000 kN/m3, a očekuju se slijeganja oko 3,3 cm, temeljenje se vrši u sloju gline CI/CL na dubini od oko 5,0 m od kote terena. Podrumski zidovi su debljine 20 cm i računati su a pritisak tla.

Prema Malekovoj ulici će se izvršiti zaštita građevinske jame, izvedbom “L” profila od armiranog betona. Debljina stjenki iznosi 25 cm. “L” profile je potrebno izvoditi u kampadama maximalne duljine 200 cm. Istovremeno se može raditi na više kampada ali njihov međusobni razmak mora biti bar dvije kampade na kojima nema radova. Armaturu susjednih kampada potrebno je preklopiti.

Trafostanica 4 TS 31 Ferenščica, 110/10(20) kV, 2×40(63) MVA

ferensica

Opis projekta

Lokacija: Križanje Heinzelove i Lovinčićeve ulice
Površina: 1.700 m2
Glavni projekt: Mistrija d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi i ploče
Godina projektiranja: 2009.
Investitor: HEP d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta, stručni te projektantski nadzor građenja

Dodatne informacije

Projektirana građevina se nalazi u Zagrebu, Ferenščica, na k.č.br. 3949/2, k.o. Peščenica. Građevina je izrazito nepravilnog oblika u horizontalnom i vertikalnom smislu. Građevina se sastoji od podruma, prizemlja i 3 kata. Svi katovi se ne pružaju po čitavom tlocrtu građevine.

Tlocrtni gabariti građevine su cca 30,6 x 20,6 m, dok maksimalna visina građevine iznosi cca 18,30 m od kote poda podruma. Brutto površina građevine iznosi cca 1700 m2.

Nosivi konstruktivni sistem i proračun konstrukcije

Proračun je proveden posebno za svaki element konstrukcije prema planu pozicija.
Zidovi koji dominatno prenose horizontalna opterećenja su posebno razmatrani u ravninskom modelu za svaki smjer posebno.

Seizmička analiza je provedena za slijedeće parameter prema normama HRN ENV 1998:

Lokacija (IX zona) ag/g = 0,30
Faktor važnosti građevine ϓI = 1,4
Faktor ponašanja q = 1,5
Kategorija tla B

Upotrebljeni materijali

Armatura betonskih elemenata je za šipke B500B (RA 500/550) i mreže – B500B i B500A, a beton je klase C25/30, razreda izloženosti XC1.

Podaci koji govore o složenosti građevine

 • Tlocrtno nepravilna konstrukcija
 • Visinski nepravilna konstrukcija
 • Veliki rasponi ploča do 875 cm
 • Visina ab zidova uz trafo-komore oko 11 m
 • Ploče sa velikim brojem otvora za energetske kablove
 • Velika opterećenja uvjetovana opremom
 • Visoka seizmička zona i visoka važnost građevine

Vertikalna konstrukcija

Vertikalnu konstrukciju građevine čine uzdužni i poprečni armirano-betonski zidovi debljine 20 i 25 cm. Zidovi oko trafo komora imaju kontinuitet po visini i preuzimaju horizontalna opterećenja, dok je sve ostalo izuzetno nepravilno i prilagođeno funkciji trafostanice. Visina zidova oko prostora trafo-komore je 11 m, dok je u rasklopnom postrojenju visina 630 cm. Podrumski dio je potpuno ukopan, sa zidovima prema tlu od armiranog-betona debljine 20 i 25 cm.

Horizontalna konstrukcija

Stropne konstrukcije su armirano-betonske ploče debljine od 16 do 30 cm. Ploče su različitih raspona i kreću se do max 875 cm. Krovna ploča je u blagom nagibu od 5%. Radi zahtjevne tehnologije ploče imaju jako velik broj otvora. U nivou stropa prvog kata nalazi se kranska staza.

Temeljna konstrukcija

Temeljna konstrukcija je projektirana u vidu ab ploče debljine 60 cm (u nekim dijelovima i tanjom). Temeljna ploča se nalazi na dva različita nivoa.

Novogradnja autosalona VW, SEAT I PORSCHE

audi-poz

Opis projekta

Lokacija: Velimira Škorpika 21-23, 10000 Zagreb
Godina projektiranja: 2003.
Opis posla: Kontrola glavnog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti.

 

Hotel Royal Blue

RB4

Opis projekta

Lokacija: Ul. kardinala Stepinca 31, Dubrovnik
Površina: 7.500 m2
Glavni projekt: FORUM projekt d.o.o.
Konstrukcija: Armirano-betonska
Godina projekitanja: 2016.
Investitor: Importane Resort d.o.o.
Opis posla: Izrada glavnog projekta konstrukcije te izvedbenog projekta

 

Dodatne informacije

 

Prema prihvaćenom arhitektonskom projektu, hotel “Royal Blue” ukupne bruto povšine od cca 7500 m2, sastoji se od dva podruma, suterena, prizemja, 3 kata te krovne terase (ukupno 7 etaža).

Tlocrtne dimenzije u nivou podruma -2 su 36,65 m x 38 m s manjim promejna po visin (na manje). Maksimalna visina građevine od kote podruma -2 do vijenca ploče stepeništa iznosi 27,85 m.

Opterećenja na konstrukciju su određena prema propisima, i to:

Snijeg + vjetar s=1,25 kN/m2
Korisno – sobe q=3,00 kN/m2
Korisno – lobby, bazeni q=5,00 kN/m2
Korisno garaža q=3,50 kN/m2
Potres ag=0,305 g
Vjetar III zona

Seizmički proračun je proveden na prostornom modelu za armirano-betonsku konstrukciju.

Parametri za seizmički analizu su: q0=3,0 (nepovezani zidovi, klase duktilnosti M), neregularna konstrukcija po visini, oblik sloma zidova kw=1.0, tlo kvalitete “A”. Tako je faktor ponašanja usvojen u vrijednosti od q=2,4.

Budući da građevina ima dosta zidova pomaci konstrukcije na vrhu građevine nisu veliki (x smjer 10,55 mm i y smjer 12,50 mm), pa katni pomaci nisu posebno analizirani.

Kod izrade ovog projekta korišteni su podaci o provedenim geotehničkim istražnim radovima. Predpostavljen je koeficijent posteljice u vrijednosti od k=50000 kN/m3 i nosivost za isnovno opterećenje od sdop=500 kN/m2.

Vertikalna konstrukcija

Vertikalnu konstrukciju čine armirano-betonski zidovi sa stupovima. Obodni podrumski zidovi su debljine 25 cm, dok su svi ostali u pravilu debljine 20 cm.

Horizontalna konstrukcija

Horizontalne konstrukcije su u pravilu armirano-betonske ploče bez greda, oslonjene na zidove ili stupove. Grede se pojavljuju samo po obodu i u nivou suterena i podruma -1 gdje preuzimaju opterećenje od radijalnih zidova gornjih etaža. Ploče su ovisno o nivoima i opterećenju debljine 16, 20, 25 i 30 cm.

Temeljenje

Temeljenje se izvodi na temeljnoj ploči debljine 60 cm (zona lifta i stepeništa), dok je sve ostalo izvedeno u obliku temeljnih traka i temelja samaca povezanih veznim gredama, visine 60 cm promjenljivih dimenzija. Temelje je bilo potrebno izvesti od betona klase C 30/37.

Na parceli se nalazi niz potpornih zidova maksimalne visine 530 cm (od dna temelja). Proveden je proračun za nekoliko karakteristični potpornih zidova. Potporni zidovi uglavnom služe za formiranje pristupne prometnice. Opterećenje po prometnici je određeno kao vozilo SLW 30.

Za vezu s građevinom susjednog hotela izvesti će se čelični pješački most na rasponu od 650 cm. Most će na strani postojećeg hotela imati nepomični oslonac, dok će na strani novog hotela horizontalni pomak biti dozvoljen. Kao konstruktivna mjera izvesti će se ovjes sajlama na zgradi postojećeg hotela.

Materijali

Armatura betonskih elemenata je za šipke B500B i mreže – B500B, odnosno B500A, a beton je klase C 25/30 i C30/37 (većina stupova, dio ab ploča (30 cm) i dio zidova), razreda izloženosti XC1 i XC2. Armatura B500B se koristi za sve vertikalne elemente osim vanjskih podrumskih zidova.

Centar Antunović

centar-antunovic

Opis projekta

Lokacija: Zagrebačka avenija 100, 10090 Zagreb
Površina: 26.000 m2
Godina projektiranja: 2003.
Investitor: Antunović TA d.o.o.
Opis posla: Kontrola glavnog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti